Konkurs za posao u Opštini

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-3/2024
Дана: 30.05.2024.
Бачка Топола


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧКА ТОПОЛА


РАДНО МЕСТО 1. Послови заштите животне средине
Орган у ком се радно место попуњава:
Општинска управа, у Бачкој Тополи, ул. Маршала Тита бр. 30
Радно место које се попуњава:
Радно место: Послови заштите животне средине, у звању саветник, у Одељење
за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове и привреду, Одсек за грађевинарство и заштиту
животне средине, 1 извршилац.
Опис послова на радном месту:
Води поступак и израђује нацрте аката у области заштите и унапређења животне
средине; учествује у раду комисије за оцену студије о процени утицаја и
организује и води јавне презентације и јавне расправе; сарађује са научним и
стручним организацијама у области заштите животне средине; спроводи
поступак издавања интегрисаних и појединачних дозвола за постројења и
активности за која дозволу или одобрење за изградњу, односно извођење или
обављање активности издаје надлежни општински орган; води регистар издатих
дозвола, даје мишљења и доставља податке надлежним органима. Израђује
појединачне акте који се односе на издавање одобрења, сагласности и друге
прописане акте из области енергетике; припрема анализе, извештаје,
информације и друге стручне и аналитичке материјале у делу који се односи на
област енергетике; организује и учествује у припреми елабората, студија,
програма и планова у области енергетике; обавља послове који су по закону у
надлежности енергетског менаџера. Обавља и остале послове по налогу шефа
Одсека, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе..
Услови за запослење на радном месту:
1) Стечено образовање из научне области техничких наука- заштита животне средине
или пољопривредни факултет на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким
студијама на факултету
2) најмање 3 године радног искуства у струци
3) држављанство Републике Србије
4) пунолетство
5) да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног
односа
6) да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци
Положен стручни испит за рад у државним органима не представља услов нити
предност за заснивање радног односа на радном месту за које је расписан јавни
конкурс.
Врста радног односа
На радном месту се заснива радни однос на неодређене време.
Место рада:
Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 30
Компетенције које се проверавају у изборном поступку
У изборном поступку се проверавају опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и мотивација за рад на
радном месту.
Поступак и начин провере компетенција

 1. Провера општих функционалних компетенција:
  1.1. „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне
  самоуправе у Републици Србији” – вршиће се путем теста (писмено).
  1.2. „Пословна комуникација” – вршиће се путем теста (писмено).
  1.3. „Дигитална писменост” – вршиће се решавањем задатака (практичним радом на
  рачунару).
 2. Провера посебних функционалних компетенција:
  2.1. Посебна функционална компетенција управно-правни послови, општи управни
  поступак и посебне управне поступке – вршиће се путем симулације – усмено
  2.2. Посебна функционална компетенција релевантних прописа за радно Послови
  заштите животне средине, Статут општине Бачка Топола, Закон о заштити
  животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину,
  Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о интегрисаном спречавању
  и контроли загађивања животне средине, Закон о заштити природе, Закон о
  интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закон о
  Фонду за заштиту животне средине – вршиће се писмено, путем симулације
 3. Провера понашајних компетенција:
  Провера понашајних компетенција: управљање информацијама, управљање
  задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
  одржавање професионалних односа, савесност и посвећеност и интегритет вршиће
  се путем интервјуа базираног на компетенцијама.
 4. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице
  локалне самоуправе вршиће се путем разговора са конкурсном комисијом (усмено).
  Достављање доказа при подношењу пријаве
 5. Ако имате важећи сертификат, потврду или други одговарајући писани доказ о
  томе да поседујете дигиталне компетенције (знања и вештине о основама коришћења
  рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларним калкулацијама)
  и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања ове компетенције, можете тај
  доказ, у оригиналу или овереној фотокопији, приложити уз пријавни образац на овај
  конкурс.
  Напомена: Ако не доставите наведени доказ, провера компетенције „дигитална
  писменост” извршиће се писмено/усмено. Ако конкурсна комисија увидом у
  достављени доказ не буде могла потпуно да оцени да ли је Ваша дигитална писменост
  на потребном нивоу, позваћемо Вас на тестирање ове компетенције, без обзира на
  достављени доказ.
  Докази који се достављају током изборног поступка
  Пре завршног разговора са Конкурсном комисијом кандидати су дужни да
  доставе, у року од 5 радних дана од пријема позива за достављање доказа, следеће
  доказе:
  1) оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  2) оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде,
  решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом
  стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)
  3) докази за предност при запошљавању по Закону о правима бораца, војних
  инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
  Службеник (лице које је већ у радном односу у јединици локалне самоуправе) и
  који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
  матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или решење да је
  нераспоређен.
  Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног
  бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису
  именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
  судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
  општинским управама као поверени посао).
  Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
  марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
  Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се
  разматрати.
  Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о
  општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
  тумачење), за кандидате прибавља:
  1) уверење о држављанству;
  2) извод из матичне књиге рођених;
  3) уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну
  затвора у трајању од најмање шест месеци;
  4) доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима /
  доказ о положеном правосудном испиту (ово је за лица на положају).
  Међутим, ако у Вашој пријави наведете да желите сами да доставите ова
  документа, тада их морате доставити у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 5
  радних дана од дана пријема позива за достављање доказа.
  Предност код избора кандидата
  На овом конкурсу, предност на изборној листи, у случају једнаког броја бодова
  кандидата, имаће дете палог борца, ратни војни инвалид и борац у складу са чланом
 6. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова
  њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20).
  Пријава на јавни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве
  Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацији органа
  https://www.btopola.org.rs/ или га лица у штампаном облику могу преузети у Општинској
  управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, шалтер број 2 – писарница, сваког радног дана
  од 8 до 14 часова.
  Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
  подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
  Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана
  од пријема пријаве у органу/служби/организацији.
  Рок за подношење пријава
  Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од дана 03.06.2024. године
  године, а окончава се дана 17.06.2024. године.
  Адреса на коју се подносе пријаве:
  Поштом Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, Бачка Топола,
  непосредно Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, Бачка Топола, на
  шалтеру писарнице са назнаком „за јавни конкурс“ и називом радног места за које се
  подноси пријава.
  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак
  Изборни поступак ће се спроводити почев од 18.06.2024. године, у Општинској
  управи Бачка Топола, ул. Маршала Тита 30, о чему ће кандидати бити обавештени
  путем телефона или имејл адресе.
  Обавеза пробног рада
  Ако на овом конкурсу први пут заснива радни однос у државном органу, органу
  аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, изабрано лице има обавезу да
  буде на пробном раду у трајању од 6 месеци од заснивања радног односа.
  Напомена: Ако задовољи на пробном раду и до истека пробног рада положи
  државни стручни испит, лице наставља рад на радном месту на неодређено време.
  Ако не задовољи на пробном раду или до истека пробног рада не положи
  државни стручни испит, лицу престаје радни однос.
  Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
  Бојана Дозет, тел: 024715310 локал 132 или 0648624472.
 • Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће
  одбачене.
  Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
  употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
  женског пола
  Линк ка обрасцу пријаве за ово радно место https://www.btopola.org.rs/
  РАДНО МЕСТО 2. Послови планирања одбране и планирања заштите од
  елементарних непогода, послови заштите и остваривања
  личних и колективних права националних мањина
  етничких група, избеглих и прогнаних лица, послови
  збрињавања избеглих и расељених лица и координатор за
  ромска питања
  Орган у ком се радно место попуњава:
  Општинска управа, у Бачкој Тополи, ул. Маршала Тита бр. 30
  Радно место које се попуњава:
  Радно место: Послови планирања одбране и планирања заштите од
  елементарних непогода, послови заштите и остваривања личних и колективних
  права националних мањина етничких група, избеглих и прогнаних лица, послови
  збрињавања избеглих и расељених лица и координатор за ромска питања, у
  звању саветник, у Одељењу за oпшту управу и друштвене делатности, послове
  органа општине и заједничке послове одсек за општу управу, 1 извршилац.
  Опис послова на радном месту:
  Утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, остварује сарадњу са
  Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, Црвеним крстом и
  другим хуманитарним организацијама; обавља послове који се односе на
  планирање, припрему, примену и реализацију локалних стратешких докумената
  из делокруга; учествује у изради нацрта пројеката по објављеним конкурсима
  републичких и других удружења и организација из делокруга; припрема
  извештаје о спровођењу стратешких докумената; прати реализацију пројеката по
  приспелим донацијама; припрема планове за одбрану и остваривање одрамбених
  интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине; израђује
  планску документацију у циљу организације и обезбеђења заштите од
  елементарних и других већих непогода; прати остваривање права националних
  мањина и етничких група и предлаже мере у циљу њиховог побољшања; пружа
  стручну подршку у развоју и спровођењу постојећих и нових политика и
  програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним
  стратешким оквиром; обавља и остале послове по налогу шефа Одсека,
  руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
  Услови за запослење на радном месту:
  1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
  240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
  специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
  односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
  специјалистичким студијама на факултету
  2) најмање 3 године радног искуства у струци
  3) држављанство Републике Србије
  4) пунолетство
  5) да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне
  покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног
  односа
  6) да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест
  месеци
  Положен стручни испит за рад у државним органима не представља услов нити
  предност за заснивање радног односа на радном месту за које је расписан јавни
  конкурс.
  Врста радног односа
  На радном месту се заснива радни однос на неодређене време.
  Место рада:
  Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 30
  Компетенције које се проверавају у изборном поступку
  У изборном поступку се проверавају опште функционалне компетенције,
  посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и мотивација за рад на
  радном месту.
  Поступак и начин провере компетенција
 1. Провера општих функционалних компетенција:
  1.1. „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне
  самоуправе у Републици Србији” – вршиће се путем теста (писмено).
  „Пословна комуникација” – вршиће се путем теста (писмено).
  1.2. „Дигитална писменост” – вршиће се решавањем задатака (практичним радом на
  рачунару).
 2. Провера посебних функционалних компетенција:
  2.1.Посебна функционална компетенција стручно оперативни послови
 • методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података– вршиће се
  путем симулације – усмено
 • технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката
  Посебна функционална компетенција административно-технички послови
 • Методе и технике прикупљања података ради даље обраде
  2.2.Посебна функционална компетенција релевантних прописа за радно
  место Послови планирања одбране и планирања заштите од
  елементарних непогода, послови заштите и остваривања личних и
  колективних права националних мањина етничких група, избеглих и
  прогнаних лица, послови збрињавања избеглих и расељених лица и
  координатор за ромска питања Статут општине Бачка Топола, Закон о
  локалној самоуправи и Закон о избеглицама – вршиће се писмено,
  путем симулације
 1. Провера понашајних компетенција:
  Провера понашајних компетенција: управљање информацијама, управљање
  задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
  одржавање професионалних односа, савесност и посвећеност и интегритет вршиће
  се путем интервјуа базираног на компетенцијама.
 2. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице
  локалне самоуправе вршиће се путем разговора са конкурсном комисијом (усмено).
  Достављање доказа при подношењу пријаве
 3. Ако имате важећи сертификат, потврду или други одговарајући писани доказ о
  томе да поседујете дигиталне компетенције (знања и вештине о основама коришћења
  рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларним калкулацијама)
  и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања ове компетенције, можете тај
  доказ, у оригиналу или овереној фотокопији, приложити уз пријавни образац на овај
  конкурс.
  Напомена: Ако не доставите наведени доказ, провера компетенције „дигитална
  писменост” извршиће се писмено/усмено. Ако конкурсна комисија увидом у
  достављени доказ не буде могла потпуно да оцени да ли је Ваша дигитална писменост
  на потребном нивоу, позваћемо Вас на тестирање ове компетенције, без обзира на
  достављени доказ.
  Докази који се достављају током изборног поступка
  Пре завршног разговора са Конкурсном комисијом кандидати су дужни да
  доставе, у року од 5 радних дана од пријема позива за достављање доказа, следеће
  доказе:
  1) оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна
  спрема;
  2) оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци
  (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са
  којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно
  искуство)
  3) докази за предност при запошљавању по Закону о правима бораца, војних
  инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
  Службеник (лице које је већ у радном односу у јединици локалне самоуправе) и
  који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
  матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или решење да је
  нераспоређен.
  Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног
  бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису
  именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
  судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
  општинским управама као поверени посао).
  Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
  марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
  Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се
  разматрати.
  Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о
  општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
  тумачење), за кандидате прибавља:
  1) уверење о држављанству;
  2) извод из матичне књиге рођених;
  3) уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну
  казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
  Међутим, ако у Вашој пријави наведете да желите сами да доставите ова
  документа, тада их морате доставити у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 5
  радних дана од дана пријема позива за достављање доказа.
  Предност код избора кандидата
  На овом конкурсу, предност на изборној листи, у случају једнаког броја бодова
  кандидата, имаће дете палог борца, ратни војни инвалид и борац у складу са чланом
 4. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова
  њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20).
  Пријава на јавни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве
  Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацији органа
  https://www.btopola.org.rs/ или га лица у штампаном облику могу преузети у Општинској
  управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, шалтер број 2 – писарница, сваког радног дана
  од 8 до 14 часова.
  Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
  подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
  Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана
  од пријема пријаве у органу/служби/организацији.
  Рок за подношење пријава
  Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од дана 03.06.2024. године
  године, а окончава се дана 17.06.2024. године.
  Адреса на коју се подносе пријаве:
  Поштом Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, Бачка Топола,
  непосредно Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, Бачка Топола, на
  шалтеру писарнице са назнаком „за јавни конкурс“ и називом радног места за које се
  подноси пријава.
  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак
  Изборни поступак ће се спроводити почев од 18.06.2024. године, у Општинској
  управи Бачка Топола, ул. Маршала Тита 30, о чему ће кандидати бити обавештени
  путем телефона или имејл адресе.
  Обавеза пробног рада
  Ако на овом конкурсу први пут заснива радни однос у државном органу, органу
  аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, изабрано лице има обавезу да
  буде на пробном раду у трајању од 6 месеци од заснивања радног односа.
  Напомена: Ако задовољи на пробном раду и до истека пробног рада положи
  државни стручни испит, лице наставља рад на радном месту на неодређено време.
  Ако не задовољи на пробном раду или до истека пробног рада не положи
  државни стручни испит, лицу престаје радни однос.
  Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
  Бојана Дозет, тел: 024715310 локал 132 или 0648624472.
 • Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће
  одбачене.
  Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
  употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
  женског пола
  Линк ка обрасцу пријаве за ово радно место https://www.btopola.org.rs/
  РАДНО МЕСТО 3. Телефониста и оператер
  Орган у ком се радно место попуњава:
  Општинска управа, у Бачкој Тополи, ул. Маршала Тита бр. 30
  Радно место које се попуњава:
  Радно место: Телефониста и оператер, у звању Намештеник–пета врста радних
  места , у Одељењу за oпшту управу и друштвене делатности, послове органа
  општине и заједничке послове одсек за општу управу, 1 извршилац.
  Опис послова на радном месту:
  Успоставља телефонске везе преко централе; стара се о исправности
  телефонских уређаја; одржава чистоћу у телефонској централи; обавља и друге
  послове шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе
  Услови за запослење на радном месту:
  1) стечено образовање за рад у трајању од две године, односно основно образовање
  са стеченом или признатом стручном оспособљеношћу I или II степена стручне
  спреме
  2) најмање шест месеци радног искуства у струци
  3) држављанство Републике Србије
  4) пунолетство
  5) да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне
  покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из
  радног односа
  6) да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање
  шест месеци
  Врста радног односа
  На радном месту се заснива радни однос на неодређене време.
  Место рада:
  Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 30
  Знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
  Провера знања усмено, провера вештина практично
  Докази који се достављају током изборног поступка
  Пре завршног разговора са Конкурсном комисијом кандидати су дужни да
  доставе, у року од 5 радних дана од пријема позива за достављање доказа, следеће
  доказе:
  1) оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  2) оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде,
  решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
  спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)
  3) докази за предност при запошљавању по Закону о правима бораца, војних
  инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
  Службеник (лице које је већ у радном односу у јединици локалне самоуправе) и
  који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
  матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или решење да је
  нераспоређен.
  Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног
  бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису
  именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
  судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
  општинским управама као поверени посао).
  Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
  марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
  Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се
  разматрати.
  Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о
  општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
  тумачење), за кандидате прибавља:
  1) уверење о држављанству;
  2) извод из матичне књиге рођених;
  3) уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну
  затвора у трајању од најмање шест месеци;
  Међутим, ако у Вашој пријави наведете да желите сами да доставите ова
  документа, тада их морате доставити у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 5
  радних дана од дана пријема позива за достављање доказа.
  Предност код избора кандидата
  На овом конкурсу, предност на изборној листи, у случају једнаког броја бодова
  кандидата, имаће дете палог борца, ратни војни инвалид и борац у складу са чланом
 1. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова
  њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20).
  Пријава на јавни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве
  Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацији органа
  https://www.btopola.org.rs/ или га лица у штампаном облику могу преузети у Општинској
  управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, шалтер број 2 – писарница, сваког радног дана
  од 8 до 14 часова.
  Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
  подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
  Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана
  од пријема пријаве у органу/служби/организацији.
  Рок за подношење пријава
  Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од дана 03.06.2024. године
  године, а окончава се дана 17.06.2024. године.
  Адреса на коју се подносе пријаве:
  Поштом Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, Бачка Топола,
  непосредно Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, Бачка Топола, на
  шалтеру писарнице са назнаком „за јавни конкурс“ и називом радног места за које се
  подноси пријава.
  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак
  Изборни поступак ће се спроводити почев од 18.06.2024. године, у Општинској
  управи Бачка Топола, ул. Маршала Тита 30, о чему ће кандидати бити обавештени
  путем телефона или имејл адресе.
  Обавеза пробног рада
  Ако на овом конкурсу први пут заснива радни однос у државном органу, органу
  аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, изабрано лице има обавезу да
  буде на пробном раду у трајању од 6 месеци од заснивања радног односа.
  Напомена: Ако задовољи на пробном раду и до истека пробног рада положи
  државни стручни испит, лице наставља рад на радном месту на неодређено време.
  Ако не задовољи на пробном раду или до истека пробног рада не положи
  државни стручни испит, лицу престаје радни однос.
  Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
  Бојана Дозет, тел: 024715310 локал 132 или 0648624472.
 • Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће
  одбачене.
  Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
  употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
  женског пола
  Линк ка обрасцу пријаве за ово радно место https://www.btopola.org.rs/
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *