Nestala „Politika“ iz kioska Bačke Topole

Čitaoci koji kupuju dnevni list „Politika“, u petak 22. novembra nisu mogli da dođu do ovih novina. I ništa u tome ne bi bilo čudno da nismo došli do saznanja da je jedna osoba pokupovala sledovanja po kioscima.

Potrudili smo se da dođemo u posed istih novina, i prelistavajući tražili vest koju bačkotopolčani „ne bi“ trebalo da pročitaju. Nijedna vest nije bila interesantna sve dok nismo našli objavu preko cele stranice, gde se oglašava prodaja građevinskog zemljišta preko 2000 kvadratnih metara, imovine firme „Izgradnja“ DOO Bačka Topola u stečaju ( imovina starog 1. Maja ) na lokaciji u Novom Sadu.

U daljem tekstu možete pročitati kompletan oglas:

На основу Закључка Трговинског суда у Суботици, Посл. Бр. Ст. 34/2007 од  22.05.2008. године, а у складу са члановима 109, 110, 111 и 112 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС“ бр. 84/04 и 85/05), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ бр. 89/2015) и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 43/05), Решења Привредног суда у Суботици Ст 27/2010 од 29.10.2019.годинез, претходно прибављену сагласност чланова Одбора поверилаца од 21.03.2019.године, Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника:

„ИЗГРАДЊА“ ДОО БАЧКА ТОПОЛА – У СТЕЧАЈУ
из Бачке Тополе, Бечејски пут бр. 31

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом

Предмет продаје представља стечајни дужник „ИЗГРАДЊА” ДОО Бачка Топола – у стечају, Бечејски пут бр. 31, матични број  08690600, ПИБ: 105388298  као правно лице, са најзначајнијом имовином коју чини:

 

Најзначајнија имовина стечајног дужника
Процењена вредност (дин)      12.793.050,99  oko 108.500 evra
Депозит (дин.)    2.558.610,18

Правно лице којим се преноси активна легитимација у парничном поступку који се води пред Вишим судом у Новом Саду под бројем П 544/2019, ради утврђења ванкњижног власништва на непокретностима саграђеним на парцели 5814/1 КО Нови Сад II, уписаним ЛН 10040 КО Нови Сад II и то: зграда бр.1, пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине  757 м2, зграда бр. 2, пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине габарита 844м2, зграда бр. 3, пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине габарита 861м², зграда бр. 4, помоћна зграда-портирница,  површине 7м² и коришћења парцеле бр. 5814/1 КО Нови Сад II и која представља потенцијалну имовину стечајног дужника.

(Напомена : детаљно описано у продајној документацији)

Процењена вредност стечајног дужника није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара, на текући рачун стечајног дужника број: 325-9500600048321-05  који се води код “Војвођанска банка“ ад, Нови Сад. Профактура се може преузети на адреси Ћирпанова 7 у Новом Саду сваког радног дана у периоду од 09:00 до 15:00 часова најкасније до 04.12.2019. године  или електронским путем уз претходну најаву поверенику стечајног управника;
уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 325-9500600048321-05  који се води код “Војвођанска банка“ ад, Нови Сад или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 04.12.2019. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично/директно мора доставити Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника, Теразије 23, 6 спрат, Београд, најкасније до 04.12.2019. године у 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). У случају да у поступку продаје победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити депозит у року од два радна дана од дана када је проглашен најбољим понуђачем, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 11.03.2020. године;
потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита за учешће у поступку продаје. Изјава чини саставни део продајне документације.
Стечајни дужник се купује према стању садржаном у продајној документацији. Продавац нема обавезу да Купцу обезбеди разгледање некретнина пре и након извршене купопродаје спорног права у оквиру правног лица.

Након уплате депозита за учешће у поступку продаје а најкасније до 04.12.2019. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, предају поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника: копију попуњеног обрасца пријаве за учешће на продаји, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, копију потписане изјаве о губитку права на повраћај уплаћеног депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), оверено овлашћење за заступање, уколико на продаји не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Учесници су обавезни да доставе иницијалне писане понуде ради учешћа у поступку куповине.

Затворене понуде достављају се искључиво лично на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника-Подручна јединица за стечај у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад, V спрат.

Крајњи рок за достављање иницијалних понуда је 11.12.2019. године до 12.00 часова.

Прихватају се искључиво понуде у запечаћеној коверти са назнаком „ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА  КУПОВИНУ  ПРАВНОГ ЛИЦА “ИЗГРАДЊА” ДОО БАЧКА ТОПОЛА У СТЕЧАЈУ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – НЕ ОТВАРАТИ!“ на коверти, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

Запечаћена коверта треба да садржи:

–          пријаву за учешће у поступку;

–          иницијалну понуду за куповину имовине која мора да буде јасна, недвосмислена, читко исписана, у динарском износу без пореза и оверена печатом и потписом овлашћеног лица (уколико понуду доставаља правно лице);

–          доказ о уплати депозита за учешће;

–          потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита за учешће;

–          извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални понуђач пријављује правно лице, односно фотокопију личне карте за физичка лица;

–          оверено  овлашћење за заступање, односно предузимање конкретних радњи у поступку (за пуномоћнике).

Стечајни управник неће разматрати понуде ако оне не садрже јасно одређени износ на који понуда гласи, ако се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није уплаћен депозит у предвиђеном року и на предвиђени начин.

Сви учесници, који су испунили услове за учествовање у продаји, обавезни су да приступе непосредној погодби ради одређивања коначне цене, која ће се одржати дана 11.12.2019. године у 12.15 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника-Подручна јединица у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат.

Стечајни управник спроводи непосредну погодбу тако што:

1.    отвара непосредну погодбу читајући правила продаје,

2. позива учеснике да истакну односно упишу цену, коју су спремни да плате – овај корак ће се понављати 3 пута, не рачунајући понуде достављене до дана одржавања непосредне погодбе (иницијалне понуде),

2.    одржава ред на непосредној погодби,

3.    проглашава купца уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје, или је већа од минимално прихватљиве цене коју је одредио одбор поверилаца;

4.    потписује записник.

Коначну одлуку о избору купца у поступку продаје непосредном погодбом доноси одбор поверилаца, ако је најбоља понуда нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје.

Уколико је понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје, купопродајни уговор са најбољим понуђачем се потписује у року од 5 (пет) радних дана од дана одржавања непосредне погодбе. Уколико је понуђена цена нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје, купопродајни уговор са најбољим понуђачем се потписује у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема Обавештења од стране стечајног управника о прихваћеној понуди, a након добијања сагласности од стране одбора поверилаца. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 (осам) дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Учесник у поступку продаје губи право на повраћај новчаног депозита за учешће у поступку продаје, у складу са Изјавом о губитку права на повраћај новчаног износа.

Учесницима који у поступку продаје нису стекли статус купца, депозит за учешће у поступку продаје се враћа у року од 8 (осам) дана од дана одржавања продаје методом непосредне погодбе

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

НАПОМЕНА: У случају да за купца у поступку продаје стечајног дужника буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл.гласник РС“ бр.51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају пролашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.

Oвлашћено лице: Повереник Мирољуб Цицмил, контакт 063/858-97-28, e-mail: [email protected]

 

5 komentara

 1. Vladimir Bukvic

  Prica se po gradu da je sutra na redu INFORMER tako da vas molim da objavite ovu vest , jer ce se neki RAZBOLETI ako ne nadju svoje OMILJENE NOVINE ili ce im mozda biti povisen KRVNI PRITISAK …dakle sutra ujutru JURIS na KIOSK…

   
 2. srbenda iz backe topole

  Nista cudno za nase uslove!!Jednostavno neko zainteresovan i dobrooooo obavesten se potrudio da konkurencija ne sazna za konkurs..Drugi nacin je da se oglas objavi (jer zakon kaze da se ta vrsta obavestavanja gradjanstva MORA objaviti u sredstvima javnih glasila!!) u glasilima DALEEEEKO od mesta licitacije!!!Recimo u babusnici….u CUVENOJ Babusnickoj hronici koju verovatni i Tramp cita!!Kako znam ..????? Pa jednostavno ..jer sam pre nekih desetak godina hteo da ucestvujem u licitaciji za lokale koji su jos uvek u rukama Albanaca i ponudio usmeno skoro duplo ..ali su mi gospoda iz urbanistickog dela zaduzenih za tu problematiku rekli rekli da sam zakasnio jer je konkurs DAAAVNO ZAVRESEN!!Na moje pitanje a ….gde su objavili( u topolskim glasilima nisu .. proverio sam) receno mi je da su objavili u nekim novinama u u centralnoj Srbiji!!ZAKON ISPOSTOVAN… tako je i uvom slucaju!!Uostalom videcemo ko ce ucestvovati na licitaciji… ( verovatno pod drugim imenom i sa licem koji ima ovlascenje za zastupanje !!Zivi bili i videli!!

   
 3. E neka ste ga pokopali, smrad se istrošio da prikrije, „Tragovi mu smrde nečovještvom“. Bilo bi sjajno i da do kraja ispratite tu prodaju kako bi znali koji je „gazda“ u pitanju.

   
 4. Kada će se i kako naplatiti oko hiljadu radnika bivšeg „1:Maja“, ovo je sramota šta je ostalo od takve firme, naravno svi direktori i šefčići bliski pokojnom generalnom direktoru, dobro su “ omastili brkove “ naravno kao i on. Svi pošteni radnici koji su ostavili svoju mladost i dobar deo života danas primaju najniže penzije od svih propalih firmi iz Bačke Topole. neki su morali da podignu kredite da bi isplatili radni staž koji im nije uplaćen od te bagre. sve je to prijavljeno policiji ali tadašnji SPS ih je štitio i niko od njih nije odgovarao pred Zakonom, Svi gore pomenuti direktori i šefčići su sebi nakrali stanove po Novom Sadu, to će vam reći ama baš svaki radnik i adresu kako treba, radnice iz kancelarija su išle po kazni da čiste te stanove jer nisu bile „podobne“.
  Lično znam najmanje oko 500 ljudi kojima je ta bivša firma ostala dužna i do 13. plata. Žalosno!!
  A kome je interes da ovo sakrije? pa upitajte se sami, jer niko od tih radnika nema da „izvati“ toliki novac, opet će radnici ostati uskraćeni za svoja prava i zarade.
  Bolje da se i ne podsećam jer odmah mi skoči pritisak od tih kriminalaca. Nadam se da će se svi prepozanti koji su krali i imaju stanove po Novom sadu i Veterniku i dalje, jer niko nije svoju sreću gradio na tudjoj nesreći. Ima gore jedan računovodja koji će izravnati račune, znaje to!
  Nadežda

   
 5. SVAKA TI JE ZLANTA NADEŽDA!!!! A I SVAKA TI JE REČ TAČNA!!!
  OVO JE MALI GRAD, TAJNE NE KRIJE I SVE SE SAZNA JAKO BRZO I ZNA SE KO JE KAKAV!
  A I ZNAM KO JE DAO JEDAN NEGATIVAN ODGOVOR!!!!!
  ZNAM TE HEJTERU I BOTE !
  ZNAM I POD KOJIM IMENOM DAJEŠ SVOJE KOMENTARE!!!

  PROLETERI SVIH ZEMELJA UJEDINITE SE!!!

   

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *