Oglas za posao: Vozač kola hitne medicinske pomoći

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

 

I

Oglašava se prijem u radni odnos, na određeno  vreme  u trajanju od tri meseca, sa punim radnim vremenom:

Vozač kola hitne medicinske pomoći, Službi za hitnu medicinsku pomoć, – povećan obim posla –

–  1 izvršilac

II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1 ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/14) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja «Dr Janoš Hadži» Bačka Topola broj 01-1449/13 od 28.05.2013. godine.

III

Vrsta i stepen stručne spreme koji su uslov za obavljanje poslova iz tačke 1 ovog Oglasa:

 III stepen stručne spreme, KV vozač sa položenim ispitom za vozača „B“ kategorije, radno iskustvo jedna godina u struci.

IV

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

–     diploma o završenoj  školi III stepena stručne spreme,

–    dokaz o položenom ispitu za vozača „ B „ kategorije –  vozačka dozvola

–    lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom, e- mail adresom.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima.

V

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje Bačka Topola i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja «Dr Janoš Hadži» Bačka Topola (www.dzbt.co.rs).

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

VI

Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, o čemu će odlučiti direktor Doma zdravlja»Dr Janoš Hadži» Bačka Topola.

VII

 Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za

podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Kontakt telefon 024/773-122

VIII

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:Dom zdravlja «Dr Janoš Hadži» Bačka Topola na adresu Bačka Topola Svetog Stefana 1. sa naznakom «Prijava na oglas».

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *